Miten median seksisisältöjä tulisi käsitellä lasten ja nuorten kanssa? Kannattaako pornosta puhua? Kenen ääni kuuluu seksisisällöistä käytävässä julkisessa keskustelussa ja tutkimuksessa? Liittyvätkö seksuaalikasvatus ja mediakasvatus toisiinsa?

Edeltäviä kysymyksiä pohdittiin Mediakasvatusseuran järjestämässä Mediakasvatus <3 seksuaalikasvatus -seminaarissa. Tilaisuudessa julkistettiin tutkija Sanna Spišákin tuore Median seksisisällöt ja mediakasvatus -opas, joka on suunnattu lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tueksi. Myös seminaariesitysten materiaalit on julkaistu kaikkien saataville.

Spišákin mukaan alaikäisten kiinnostus seksuaalisuutta kohtaan nähdään usein ei-toivottuna asiana tai uhkatekijänä. Julkisessa alaikäisiä, mediaa ja seksuaalisuutta käsittelevässä uutisoinnissa esiin nousevat lähinnä riskit ja haitat, vaikka suurimman osan media-arki on harmitonta.

Kasvattajan näkökulmasta tämä ei tarkoita erilaisista riskeistä vaikenemista. Ne tulisi nähdä yhtenä mutta ei ainoana median seksisisältöjen ulottuvuutena. Seksuaalikasvatuksen näkökulma keskittyy enemmän tiedon saamisen edistämiseen ja ymmärryksen vahvistamiseen.

Kohti keskustelevampaa seksuaalikasvatusta

Ongelmakohtiin keskittyminen on tyypillistä myös monissa aiheesta tehdyissä tutkimuksissa. Toisaalta erilaiset median vaikutustutkimukset eivät anna yksiselitteisiä vastauksia pornon haitallisista vaikutuksista. Median vaikutuksia ei myöskään pystytä erottelemaan muista elinympäristön vaikutuksista. Tämän perusteella median seksuaalisia sisältöjä tulee kasvatuksessa miettiä suhteessa yhteiskunnallisiin käsityksiin seksuaalisuudesta.

Seminaariesitysten perusteella suomalaisessa seksuaalikasvatuskulttuurissa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana murros. Median seksuaalisia sisältöjä ei käsitellä enää ’demonisoiden’, vaan niistä heränneitä ajatuksia ja tunteita puretaan keskustelevammin aikuisten kanssa. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus sekä muut yhdenvertaisuuskysymykset ovat toiminnan keskeinen lähtökohta.

Puhujat toivat esiin, että pornografia on huomioitava kasvatuksessa. Pornografisten kuvaohjelmien tarjoaminen ja levittäminen alle 18-vuotiaille on lakisääteisesti kiellettyä, mutta monet alaikäiset törmäävät pornoon tahallaan tai vahingossa. Ikärajat voivat herättää kysymyksiä, ja niiden käsittely on tärkeää. Lisätietoa ikärajoista ja niiden perusteista löytyy Ikärajat.fi-sivustolta.

Medialukutaidolla lisää ymmärrystä ja tietoisempia valintoja

Porno ja muu median seksuaalinen sisältö askarruttavat monia, joten esimerkiksi kouluissa ja nuorisotyössä aihetta kannattaa käsitellä ikätason mukaan. Tämä ei tarkoita pornografisen materiaalin näyttämistä alaikäisille, mikä on yksiselitteisesti kiellettyä. Kasvatuksessa aihetta voidaan käsitellä yleisemmin ilmiötasolla. Omakohtaisempia kysymyksiä voi puolestaan esittää seksuaaliterveyden asiantuntijoille kasvotusten tai verkkopalveluissa.

Mediakulttuurin eri tuotteet ovat seksuaalikasvatuksen keskeinen resurssi. Kriittisen medialukutaidon näkökulmasta keskeistä on pohtia, millä tavoin mediaesitykset on tuotettu. Tärkeätä on myös miettiä seksuaalisiin sisältöihin liittyvää kaupallisuutta ja esitysten kuvauksia sukupuolesta.

Nuorten omat näkemykset voidaan ottaa osaksi seksuaalikasvatusta. Esimerkiksi nuorille tuttujen sarjojen tai elokuvien kohtausten pohjalta voidaan miettiä vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja eri tilanteissa. Hyviä vinkkejä aiheen käsittelyyn löytyy KAVIn Seksiä mediassa -materiaalista.

Mediakasvatuksella voidaan edistää lasten ja nuorten mediataitoja, joita hallitsemalla voidaan myös ennaltaehkäistä mahdollisia haittoja. Mediataitojen ja luotettavan tiedon avulla lapset ja nuoret voivat tehdä tietoisempia valintoja sekä ymmärtää paremmin seksuaalisuutta ja sukupuolta yhteiskunnassa. Kasvattajan ei myöskään tarvitse tietää kaikkia vastauksia valmiiksi, vaan luotettavaa tietoa voidaan etsiä yhdessä. Spišákin opas tarjoaa tähän tehtävään monipuolisen listan lähteitä!

Matti Pihlajamaa
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

 

 

Tilaa painettuja esitteitä ilmaiseksi

Klikkaa kuvaa avataksesi tilauslomakkeen

Mediataitokoulun blogi

Mediataitokoulun blogista löydät kirjoituksia, joissa pohditaan ajankohtaisia mediakasvatukseen ja mediankäyttöön liittyviä ilmiöitä. Blogikirjoitukset tarkastelevat mediaa eri näkökulmista kirjoittajan asiantuntemuksen mukaan. Blogiin kirjoittavat pääasiassa Finnish Safer Internet Centren työntekijät, mutta myös vierailevat tähdet.

Mediataitokoulun blogiarkisto

Mediataitokoulun vanhalta blogialustalta löydät 40 blogikirjoitusta vuosilta 2012-2015.